Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen 
Lid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Allkoestiek en een Wederpartij waarop Allkoestiek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
Artikel 2: Offertes, opdrachtbevestigingen en tarieven op website
Lid 1. De op de site of in een offerte of opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij anders aangegeven.
Lid 2. Alle offertes en prijsopgaven van Allkoestiek zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van maximaal 30 dagen na datum van uitgifte.
Lid 3. Alle genoemde prijzen op onze site en op onze offertes zijn voorbehouden van typefouten. Allkoestiek kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of opdrachtbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Leveringstermijn, uitvoering en verzendkosten
Lid 1. Allkoestiek doet haar uiterste best om de afgegeven levertermijn te halen. Mocht dit niet lukken, dan zal Allkoestiek de afnemer voortijdig op de hoogte stellen. De afnemer kan geen rechten uit de levertermijn ontlenen, de overeengekomen termijn is geen fatale termijn. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Allkoestiek niet mogelijk is, langer duurt dan 6 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Lid 2. Uw bestelling wordt bezorgd tot de eerste deur begane grond.
Lid 3. Allkoestiek brengt kosten in rekening voor het verzenden/afleveren van de gekochte producten.
Wij hanteren een tarief per regio. Boven een bepaalde besteldrempel per regio bezorgen wij gratis.
Regio 1, verzendkosten € 36,30, bij bestelling > € 605,00 geen verzendkosten
Regio 2, verzendkosten € 102,85, bij bestelling > € 907,50 geen verzendkosten
Regio 3, verzendkosten € 181,50, bij bestelling > € 1.210,00 geen verzendkosten
Regio 4, verzendkosten € 235,95, bij bestelling > € 1.512,50 geen verzendkosten
Bovenstaande tarieven zijn incl. BTW.
Lid 4. Voor moeilijk te bereiken plaatsen, afgelegen gebieden of gebieden die alleen per boot bereikbaar zijn zal een ander tarief met de klant worden afgesproken.

Artikel 4: Wijziging van de overeenkomst
Lid 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of wordt aangevuld kan het tijdstip van levering daardoor worden beïnvloed. Allkoestiek zal de afnemer hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Allkoestiek de afnemer hierover zo snel mogelijk inlichten.

Artikel 5: Garantie
Lid 1. Allkoestiek garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
Lid 2. Indien de te leveren producten niet voldoen aan genoemde garantie en/of een gebrek vertonen binnen 1 jaar na aflevering is Allkoestiek verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. Allkoestiek kan ervoor kiezen de producten te herstellen of te vervangen.
Lid 3. Goederen moeten voor herstel bij Allkoestiek afgeleverd worden. Indien dit voor afnemer niet mogelijk is, zal Allkoestiek een passende vergoeding voor de gemaakte reiskosten in rekening brengen.
Lid 4. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Allkoestiek, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de goederen die geleverd zijn.

Artikel 6: Betaling en incassokosten
Lid 1. De betaling dient plaats te vinden per bank voorafgaand aan de levering.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Lid 1. Indien Allkoestiek aansprakelijk is voor directe schade, dan is die schade beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order.
Lid 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Allkoestiek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Allkoestiek toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Lid 3. Allkoestiek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
Lid 4. Allkoestiek bezorgt de goederen tot de eerste deur begane grond. Indien Allkoestiek helpt met het op de plaats brengen van de goederen is eventuele schade ontstaan tijdens het helpen plaatsen voor rekening van de afnemer.
 
Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen
Lid 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Allkoestiek partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Lid 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9: Annuleringen en retourzendingen
Lid 1. U heeft de mogelijkheid uw bestelling binnen 24 uur na bestelling, zonder opgaaf van reden en extra kosten, te annuleren. Wij verzoeken u daarvoor een e-mail te sturen naar info@akoestiekwebshop.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Als u de geannuleerde bestelling al heeft betaald, ontvangt u - via een tegoedbon of overschrijving - het betaalde bedrag terug.
Lid 2. Indien de bestelde artikelen om welke reden dan ook niet aan uw wensen voldoen, dan bent u gerechtigd om de bestelling binnen veertien dagen te retourneren. Dit geldt echter niet producten die we op maat voor u gemaakt hebben. Denk hierbij aan gepersonaliseerde producten die afwijken van het aanbod op de website qua design, afmeting, afwerking of kleur. Deze producten kunt u niet retourneren mits er aantoonbare fouten zijn gemaakt in de productie of het materiaal ondeugdelijk is.
Lid 3. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking (mits van toepassing) geretourneerd wordt. Is het artikel of de bijbehorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet, dan zal Allkoestiek niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel, of slechts een gedeelte van de waarde restitueren, tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt aan het handelen van Allkoestiek.
Lid 4. Als u een artikel wilt retourneren, stuur dan vooraf een e-mail naar info@akoestiekwebshop.nl met de reden van retour. Vermeld daarbij ook uw bankrekeningnummer. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Het aankoopbedrag én de verzendkosten die bij aankoop aan u in rekening zijn gebracht zullen na de ontvangst van de retour op uw bankrekening worden overgemaakt.

Onaangemelde retourzendingen worden door Allkoestiek niet gecrediteerd.